Imitation of Shekh Saud Al-Shuraim
Imitation of Shekh Saud Al-Shuraim [2:55]

Welcome To Makkah Live

Join Makkah Live
Eid al-Fitr 08 Khutbah (sermon) by Shaykh Hamza Yusuf


Tube length 28:52